Këto kategori të punëtorëve dhe qytetarëve përfitojnë nga ndarja e 14 milion eurove nga qeveria

Në mbledhjen e 50-të të Qeverisë aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 14,110,000€

Në kuadër të Masës 2.5- Ringjallja e Fshatit përmes bujqësisë dhe agroturizmit u ndanë 2,500,000 €!

Në kuadër të masës 3.2- Mbështetja për pensionistët dhe familjet me asistencë sociale u ndanë 4,500,000 €!

Në kuadër të masës 4.1- Mbështetja për Shëndetësinë u ndanë 3,000,000 €!

Në kuadër të masës 4.2- Mbështetja për Arsimin u ndanë 4,110,000€!

x